พิธีการมอบประกาศนียบัตร SME ดีเ่ด่นด้านการจัดร้านค้าออนไลน์

http://youtu.be/dpZL0czJ1Vw