การเลือกอุปกรณ์นิรภัยให้เหมาะสม

ข้อคิดเห็น 10 ประการในการเลือกซื้อและการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

1. กฎหมายของ OSHACT เน้นว่า การลดหรือการจำกัดสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ก่อนการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

2. การใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าตรงกับลักษณะอันตรายจากงานนั้นๆ

3. ควรใช้แต่อุปกรณ์ ซึ่งได้รับการยอมรับแล้วจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยโดยตรงว่า มีคุณภาพตรงกับมาตรฐานของ OSHACT และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยอื่นๆ เท่านั้น

4. สถานที่เก็บเครื่องมือป้องกันภัยฉุกเฉินจะต้องหาได้ง่ายและเห็นได้ชัด

5. ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลหรือใส่อุปกรณ์นิรภัยที่ไม่เหมาะสม หรือถอดอุปกรณ์ในระหว่างอยู่ในสถานที่อันตรายหรือยังคงอยู่ในบริเวณที่มีอันตราย

6. พนักงานทุกคนจะต้องทราบเป็นอย่างดีถึงประสิทธิภาพ ข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการใช้ การทดสอบและการดูแลรักษาอุปกรณ์

7. ควรมีอุปกรณ์เตือนภัยหรือป้องกันอันตรายเตรียมไว้เสมอในสถานที่ซึ่งเกิดอันตรายได้ง่าย

8. อุปกรณ์ตรวจจับและสัญญานอันตรายจะต้องได้รับการบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานและอ่านได้ผล

9. อุปกรณ์ซึ่งใช้ในการตรวจจับสัญญาณอันตรายจะต้องติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยบุคคลากรซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดีและได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะเท่านั้น

10. ในระเบียบการปฎิบัติงานจะต้องระบุถึงข้อปฏิบัติในกรณีที่เกิดภาวะอันตรายฉุกเฉินหรือเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น

*OSHACT คือกฎหมายแรงงาน ซึ่งร่างขึ้นเพื่อป้องก้นภัยให้พนักงาน